Gaia Network Association ry

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on GAIA Network Association ry, myöhemmin Gaia, ja kotipaikka on Espoon kaupunki. Arkipäivän kielenkäytössä nimenä käytetään GAIA Network ry. Pääkaupunkiseudun ulkopuolelle Suomeen voidaan perustaa Gaian alajaosto, jos vähintään 10 alueella asuvaa jäsentä ehdottaa alajaoston perustamista yhdistyksen hallitukselle ja hallitus hyväksyy ehdotuksen. Alajaostolla tulee olla ohjausryhmä, joka vastaa paikallistoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta.

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistys on johtavassa asemassa olevien naisten yhteistyöverkosto. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenten välisen vuorovaikutuksen ja keskinäisen verkostoitumisen edistäminen sekä ammatillisten taitojen kehittäminen. Lisäksi yhdistys tähtää naisten ammatillisten toimintaedellytysten parantamiseen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys suunnittelee ja toteuttaa jäseniä kiinnostavia kokouksia, seminaareja ja tapahtumia, harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa sekä hoitaa tiedonvälitystä jäseniä kiinnostavissa asioissa. Yhdistyksen tilaisuudet, kotisivut ja muu julkaisutoiminta eivät ole käytettävissä yhdistyksen jäsenten edustamien yritysten eikä heidän toimintansa suoranaiseen myyntiin tai markkinointiin. Sponsorisopimukset käsitellään erikseen hallituksessa.

Pääkaupunkiseudun ja alajaostojen Gaiojen suunnittelema ja järjestämä toiminta on avoinna kaikille jäsenille asuinpaikasta riippumatta.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys pyrkii edesauttamaan avointa ja luottamuksellista keskusteluilmapiiriä jäsentensä välillä. Yhdistykseen liittymällä jäsenet sitoutuvat kunnioittamaan tätä luottamuksellisuutta ja olemaan ilmaisematta kolmansille osapuolille toisistaan ja toistensa edustamista yhteisöistä kuulemiaan luottamuksellisiksi katsottavia tietoja ja olemaan käyttämättä niitä suoraan tai epäsuoraan hyväkseen.

3 § Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä hallituksen päätöksellä johtavassa tai vastaavassa asiantuntija-asemassa oleva nainen, joka on hakenut yhdistyksen jäsenyyttä. Yhdistykseen voidaan lisäksi hyväksyä kunniajäseneksi johtajuuteen ja yhdistyksen arvojen toteuttamiseen merkittävällä tavalla vaikuttanut henkilö. Päätöksen kunniajäsenen tarkemmista valintakriteereistä ja valinnasta tekee yhdistyksen hallitus. Varsinaisella jäsenellä on äänioikeus, kunniajäsenellä puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa.

4 § Jäsenyyden päättyminen

Jäsen voi erota yhdistyksen jäsenyydestä seuraavan kalenterivuoden alusta alkaen ilmoittamalla erostaan lokakuun loppuun mennessä kirjallisesti joko hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun siltä vuodelta, jolloin eroaminen tapahtuu. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai päätöksiä tai muuten toiminnallaan vahingoittaa yhdistyksen mainetta tai etuja. Jäsen voidaan myös erottaa, mikäli hän kehotuksesta huolimatta laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen.

5 § Jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous. Jäsenmaksu on maksettava hallituksen määräämään päivään mennessä. Kesken kauden eroavien jäsenten jäsenmaksua ei palauteta. Alajaoston toimintaan osoitetaan hallituksen vuosittain päättämä osuus alueen jäsenten maksamista jäsenmaksuista. Hallituksen jäseniltä, kunniajäseniltä ja entisiltä hallituksen puheenjohtajilta ei peritä jäsenmaksua.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu syyskokouksen valitsema puheenjohtaja sekä viisi (5) – seitsemän (7) jäsentä. Lisäksi hallitukseen kuuluu yksi alajaostoja edustava jäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. hallituksen puheenjohtajan toimikausi on 2 vuotta + 1 optiovuosi. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta + 1 optiovuosi. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kuukausittain tai kun siihen katsotaan olevan tarvetta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme sen jäsentä ja joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on paikalla (3 +1 ). Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänienemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa. Paikallisen alajaoston ohjausryhmän jäsenten määrää ei ole erikseen säädetty, vaan alajaoston puheenjohtaja kokoaa ohjausryhmän. Alajaoston puheenjohtaja ja jäsenet voivat toimia ohjausryhmässä 2 vuotta + 1 optiovuoden.

7 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhdistyksen hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä, käsitellä jäsenanomukset sekä pitää luetteloa Yhdistyksen jäsenistä sekä valmistella Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat. Hallitus voi asettaa alaisuudessaan toimivia toimikuntia, joiden tehtävät, kokoonpanon ja toimivallan se määrää. Paikallisen alajaoston ohjausryhmän tehtävänä on paikallisen toiminnan järjestäminen ja suunnittelu hallituksen linjausten mukaisesti sekä toiminnasta raportointi hallitukselle.

8 § Tilintarkastajat

Yhdistyksellä on yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja, jotka valitaan syyskokouksessa.

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä.

10 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

11 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuussa. Käsiteltävät asiat:

 1. Valita kokoukselle puheenjohtaja
 2. Valita kokoukselle sihteeri.
 3. Valita pöytäkirjantarkastajat (2)
 4. Valita ääntenlaskijat (2)
 5. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 6. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus
 7. Käsitellä tilintarkastajien antama tilintarkastuskertomus
 8. Päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä sekä toimenpiteistä, joihin hallituksen kertomus ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta
 9. Käsitellä muut hallituksen tai jäsenten esittämät asiat.

Yhdistyksen syyskokous pidetään marraskuussa. Käsiteltävät asiat:

 1. Valita kokoukselle puheenjohtaja
 2. Valita kokoukselle sihteeri
 3. Valita pöytäkirjantarkastajat (2)
 4. Valita ääntenlaskijat (2)
 5. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 6. Määrätä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
 7. Valita hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä päättää hallituksen jäsenten määrän seuraavalle toimintavuodelle
 8. Valita tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja
 9. Käsitellä tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio ja määrätä jäsen- ja liittymismaksun suuruus
 10. Käsitellä muut hallituksen tai jäsenten esittämät asiat

Ylimääräisen kokouksen koolle kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous tai hallitus tai jos vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä tietyn asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti vaatii.

12 § Kutsu yhdistyksen kokouksiin

Kutsu yhdistyksen varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on oltava nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kutsu lähetetään sähköpostilla niille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa.

13 § Sääntöjen muutos

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksen tekemällä päätöksellä, jota on puoltanut vähintään 4/5 äänestyksessä annetuista äänistä. Kun päätös sääntöjen muuttamisesta on tehty, on hallituksen annettava päätös yhdistyksen kaikkien jäsenten tiedoksi.

14 § Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä, vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa päätöksellä, jota on puoltanut vähintään 5/6 annetuista äänistä. Varat, joita yhdistyksellä on sitä purettaessa, on käytettävä viimeisen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Paikallistoimintaa varten perustetun alajaoston toiminta voidaan lopettaa, jos alueelta ei löydy riittävästi sellaisia jäseniä, jotka olisivat valmiita vastaamaan paikallistoiminnasta. Lopettaminen tulee käsitellä hallituksessa.